Algemene Voorwaarden – Blue Brick Media B.V.
Versie 092019-01 

Inhoud Algemene Voorwaarden
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Overeenkomst, offerte en bevestiging
Artikel 3. De uitvoering van de overeenkomst
Artikel 4 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
Artikel 5 Gebruik en licentie
Artikel 6 Honorarium
Artikel 7 Betaling
Artikel 8 Opzegging en ontbinding overeenkomst
Artikel 9 Garanties en vrijwaringen
Artikel 10 Aansprakelijkheid
Artikel 11 Wijzigingen Algemene Voorwaarden
Artikel 12 Overige bepalingen

Artikel 1. Definities
1. Leverancier: Blue Brick Media B.V., gevestigd aan de Torenallee 45, 5617 BA te Eindhoven. Kamer van Koophandel: KvK 75687879
2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier een Overeenkomst heeft afgesloten of aan wie Leverancier een offerte daartoe heeft uitgebracht.
3. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.
4. Dienst: de specifieke dienst die Leverancier met Opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst dan wel offerte.
5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Leverancier en Opdrachtgever krachtens welke Leverancier de Dienst zal uitvoeren.
6. Website: de website van Leverancier, te bereiken via www.bluebrickmedia.nl

Artikel 2. Overeenkomst, offerte en bevestiging
1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Blue Brick Media gesloten overeenkomsten. De voorwaarden gelden voor Blue Brick Media en de producten, activiteiten en diensten die worden geleverd uit naam van alle door Blue Brick Media gevoerde handelsnamen.
2. Offerte. Offertes zijn geheel vrijblijvend. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.
3. Schriftelijke bevestiging. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de strateeg, ontwerper, tekstschrijver, webdeveloper of andere specialist danwel partij in dienst of in opdracht van Blue Brick Media een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Blue Brick Media eerst nadat deze schriftelijk door Blue Brick Media zijn bevestigd.
4. Meerdere marketing-/communicatie-/ontwerpbureaus/ontwerpers/adviseurs. Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere partijen/bureaus/personen wenst te verstrekken, dient hij Blue Brick Media hiervan, onder vermelding van de namen van de andere partijen/bureaus/personen, op de hoogte te stellen. Indien een opdrachtgever een zelfde opdracht reeds eerder aan een andere partij/bureau/pers(o)on(en)heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke bureau/pers(o)on(en) dit is geweest.

Artikel 3 De uitvoering van de overeenkomst
1 Uitvoeren opdracht. Blue Brick Media zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Blue Brick Media de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
2 Verstrekken van gegevens. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Blue Brick Media mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
3 Aanvraag offertes toeleveranciers. Indien Blue Brick Media op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Blue Brick Media namens de opdrachtgever offertes aanvragen.
4 Gebruik toeleveranciers. Indien niet anders is afgesproken, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp/de dienst/het product, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan Blue Brick Media, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken. Indien bij de uitvoering van de opdracht, Blue Brick Media volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de toegestane afwijkingen in de kwaliteit, kwantiteit en hoedanigheid van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.
5 Openbaarmaking en verveelvoudiging. Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp/de dienst/het product te controleren en goed te keuren. Op verzoek van Blue Brick Media dient de opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk te bevestigen.
6 Termijn van levering. Een door Blue Brick Media opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp/de dienst/het product heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Blue Brick Media is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp/de dienst/het product, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.
7 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen. Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van de opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen behoren niet tot de opdracht van Blue Brick Media. 8 Klachten. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Blue Brick Media te worden meegedeeld.

Artikel 4 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
1. Auteursrecht en industriële eigendom. Tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht toe aan Blue Brick Media. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Blue Brick Media daartoe bevoegd.
2. Onderzoek naar het bestaan van rechten. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
3. Naamsvermelding. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Blue Brick Media te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van Blue Brick Media in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.
4. Eigendom Blue Brick Media. De in het kader van de opdracht door Blue Brick Media tot stand gebrachte werktekeningen, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Blue Brick Media, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

Artikel 5 Gebruik en licentie
1.Het gebruik. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Blue Brick Media, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp/de dienst/het product voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp/de dienst/het product, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Blue Brick Media bekend te zijn gemaakt.
2. Ruimer gebruik. De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Blue Brick Media niet gerechtigd het ontwerp/de dienst/het product te hergebruiken of ruimer te gebruiken dan is overeengekomen. Voor elk gebruik van het ontwerp/de dienst/het product, waarvoor geen toestemming is gegeven, komt Blue Brick Media, zonder overigens enig recht te verliezen, een vergoeding toe van tenminste driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, met een minimum van € 500,-.
3. Wijzigingen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Blue Brick Media veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen.
4. Eigen promotie. Blue Brick Media heeft de vrijheid om het ontwerp/de dienst/het product te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 6 Honorarium
1.Honorarium en bijkomende kosten. Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Blue Brick Media voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.
2. Honorarium voor meerwerk. Indien Blue Brick Media door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/ materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Blue Brick Media gehanteerde honorarium tarieven.
3.Accountantsonderzoek. Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft Blue Brick Media na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit zo’n controle blijkt dat de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever komen, zonder dat overigens Blue Brick Media enig recht verliest.

Artikel 7 Betaling
1. Betalingsverplichting. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Blue Brick Media nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Blue Brick Media gemaakte kosten, zoals proceskosten, kosten van rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen, buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever, met uitzondering van de proceskosten en kosten van rechtskundige bij stand, indien Blue Brick Media als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.
2. Periodieke betalingen. Blue Brick Media heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
3. Geen korting of compensatie. De opdrachtgever verricht de aan Blue Brick Media verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Blue Brick Media heeft verstrekt.
4. Vervallen licentie. Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

Artikel 8 Opzegging en ontbinding overeenkomst
1.Opzegging overeenkomst door opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. 2. Ontbinding overeenkomst door Blue Brick Media. Indien de overeenkomst door Blue Brick Media wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Blue Brick Media redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
3. Schadevergoeding. De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Blue Brick Media op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 25% van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
4. Faillissement. Zowel Blue Brick Media als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van de andere partij.
5. Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging. Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen. 6. Duur overeenkomsten. Wanneer de werkzaamheden van Blue Brick Media bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

Artikel 9 Garanties en vrijwaringen
1. Auteursrechthebbende. Blue Brick Media garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/ haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp/de dienst/het product rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
2.Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp. De opdrachtgever vrijwaart Blue Brick Media of door Blue Brick Media bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
3. Verstrekte materialen en gegevens. De opdrachtgever vrijwaart Blue Brick Media voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1.Aansprakelijkheid. Blue Brick Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
a. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
c. fouten van door/ namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
d. gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
e. fouten in het ontwerp/de dienst/het product of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben. 2. Beperking aansprakelijkheid. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Blue Brick Media of de bedrijfsleiding van het ontwerp/de dienst/het productbureau, is de aansprakelijkheid van Blue Brick Media voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot het bedrag van € 50.000,- of, indien het aan de opdracht verbonden honorarium hoger is, het bedrag van dit honorarium.
3. Verval aansprakelijkheid. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
4.Kopieën materialen. De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Blue Brick Media niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden. 5.Bewaarplicht. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Blue Brick Media jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 11. Wijzigingen Algemene Voorwaarden
1. Leverancier behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Leverancier of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 12 Overige bepalingen
1. Overdracht aan derden. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Blue Brick Media gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.
2. Vertrouwelijkheid. Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
3. Opschriften. De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.
4. Nederlands recht. Op de overeenkomst tussen Blue Brick Media en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Blue Brick Media en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Blue Brick Media is gevestigd.

Blue Brick Media 2015
ALGEMENE VOORWAARDEN BLUE BRICK MEDIA

Heb je een vraag of een opmerking over de Algemene Voorwaarden van Blue Brick Media? Neem dan contact met ons op.